شماره حساب

شماره حساب: 0108623781001

شماره کارت: 6037991457497570

بانک ملی، به نام شاهو کریمی

ترجیح داده شده است که هزینه ها به این شماره حساب واریز گردد. اما در صورت بروز مشکل در شبکه شتاب یا نیاز به شماره حساب بانک های صادرات، سامان، کشاورزی و تجارت، تماس بگیرید.