شماره حساب

اطلاعات بانکی جهت واریز وجه:

شماره حساب: 0108623781001

شماره کارت: 6037991872062447

شماره شبا: IR77 0170 0000 0010 8623 7810 01

به نام: شاهو کریمی

بانک: ملی

در صورت نیاز به شماره کارت یا حساب بانک های صادرات، تجارت، سامان، کشاورزی و ملت تماس بگیرید.