پرداخت هزینه

پس از اینکه متن را ارسال کردید و هزینه و زمان از طرف ما اعلام شد، در صورت تمایل به انجام ترجمه توسط مرکز ترجمه رایا، اگر هزینه کل کمتر از 20 هزار تومان باشد کل هزینه و اگر بیشتر از 20 هزار تومان باشد نصف هزینه رو واریز می کنید و اطلاع می دهید تا ما کار را شروع کنیم.

پس از اینکه کار تمام شد، نصف متن ارسال شده و به شما اطلاع داده می شود که مابقی هزینه را واریز کنید تا کل متن ارسال گردد.

اگر کل هزینه را واریز کرده باشید، هنگام اتمام کار، کل متن به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

در اینده پرداخت آنلاین از طریق سایت فعال می گردد. اکنون می توانید از طریق بانک، دستگاه های خودپرداز و اینترنت بانک، مبلغ ترجمه را به شماره حساب یا کارت زیر واریز کنید.

اطلاعات حساب:

شماره حساب: 0108623781001

شماره کارت: 6037991872062447

شماره شبا: IR77 0170 0000 0010 8623 7810 01

به نام: شاهو کریمی

بانک: ملی

در صورت نیاز به شماره کارت یا حساب بانک های صادرات، تجارت، سامان، کشاورزی و ملت تماس بگیرید.

بختیار باشید