ارسال سفارش ترجمه

 

* نام و نام خانوادگی :

* شماره تماس :

* پست الکترونیکی :

نام سازمان / شرکت / موسسه :

طریقه آشنایی با ما

نوع سفارش

* زمینه / موضوع متن :

زبان مبدا و مقصد (از ... به ....) :

درخواست تاریخ تحویل (اگر ترجمه فوری است) :

اگر سفارش شما شامل چند فایل است، فایل ها در یک پوشه (فولدر) گذاشته، پوشه را فشرده (زیپ) کرده و سپس پیوست نمایید:

توضیحات: